Tweet
כאן כולם מוכרים .....וקונים

מדוע אני לא יכול למצוא את המודעה שלי?

: זה יכול להתרחש בגלל שלוש סיבות

1. זמן קצר לאחר מסירת המודעה, אפשר שהינה עדיין בבדיקה :. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבחון את המודעות החדשות עבור תוכן אסורבאמצעות מסננים למשל.במקרים מסוימיםזה יכול להוביל לעיכובים עד 24 שעות.

2. המודעה שלך נמחקה כי היא לא תואמתאת המדיניות שלנו ו/או תנאי השימוש. לדוגמה, ניתן למחוק מודעות עם תכנים אסורים, או כפילויות.

3. אתה לא היצבת את המודעה שלך לקטגוריה המתאימה, ושירות הלקוחות שלנו העבירה אותה לקטגוריה הנכונה.


כיצד אני יכול לערוך או למחוק את המודעה שלי?

אם הינך רשום, היכנס בלינו סנטר (הצד הימני העליון של העמוד)והתחבר עם כתובת הדוא"ל והסיסמה ששימשו אותך במהלך מסירת המודעה. תחת'המודעות שלי' תמצאו כפתורים כדי לערוך או למחוקאת המודעותשלך. אם אינךרשום, אנא השתמש בקישוריהעריכה והמחיקה שקיבלתבדוארהאלקטרוני לאחרמסירתהמודעות שלך.


לא קיבלתי לאחר הצבת המודעה הראשונה שלי אישור בדואר אלקטרוני. מה אני יכול לעשות?

יתכן כי הודעת הדוא"ל נמצאתבתיקיית דואר זבל של תוכנית הדוא"ל שלך. אנא בדוק שם ולאחר מכן לחץ על קישור האישור בדוא"ל. לפני כךאי אפשרלפרסםאת המודעה שלך. אם אינך יכול למצוא את, אתה יכול לבקששליחה חוזרתשל הדוא"ל. 


שכחתי את הסיסמה שלי. איך אני יכול לקבל אחת חדשה?

עבור אל 'המודעות שלי' ( צד הימני העליון של הדף)בדף הכניסה תמצאו קישור לקבלת סיסמה חדשה.